top of page

ประกันอัคคีภัย
Home Shield Lite

ทุกความปลอดภัยของบ้านท่านให้เราดูแล

คุ้มครองภัย ไฟไหม้้ ฟ้าผ่า และ ภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหว ลมพายุ และภัยอื่นๆ 
สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม โจรกรรมทรัพย์สิน บ้านถูกงัด ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า และ ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ตามความต้องการของท่าน

ทุน 500,000

เบี้ยประกันเริ่มต้นปีละ 700 บาท
(สามารถปรับทุนเอาประกันภัยได้)

ดูข้อเสนอ
210.jpg
About US
367 Days Insurance
by Pariwat Khowpong
100/43 ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่ 50000
เลขที่ใบอนุญาต: 5704000658
เบอร์โทรศัพท์: 084-614467 
Line: @367days
email: info@367insurance.co.th

unz2272j.png

ประกันอัคคีภัยร้านค้า 
SME Select

ความเสี่ยงภััยร้านคุณให้เราช่วยดูแล

คุ้มครองภัย ไฟไหม้้ ฟ้าผ่า และ ภัยธรรมชาติ
แผ่นดินไหว ลมพายุ และภัยอื่นๆ 
พร้อมกันนี้ยัังคุ้มครอง ประกัันภััยโจรกรรม
ประกัันเงินสด ค่าที่พัักชั่วคราว หรือ เงินทดแทนการสูญเสียรายได้กรณีที่เกิดเหตุแล้วไม่สามารถดำเนินงานต่อได้ และ ประกัน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 

สำหรับร้านกาแฟ/ร้านอาหาร
ทุน 1,000,000

เบี้ยประกันเริ่มต้นปีละ 1,850  บาท
ธุรกิจประเภทอื่นๆ สามารถติดต่อเราได้เลย

ดูข้อเสนอ
174.jpg
bottom of page