top of page

ประกันอุบัติเหตุ Top Up 

ประกันความรับผิดตามกฎหมายสำหรับโรงแรม สามารถใช้ยื่นเพื่อต่อทะเบียนใบอนุญาตได้

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 6,000 บาทต่อปี

About US
367 Days Insurance
by Pariwat Khowpong
100/43 ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่ 50000
เลขที่ใบอนุญาต: 5704000658
เบอร์โทรศัพท์: 084-614467 
Line: @367days
email: info@367insurance.co.th

unz2272j.png

ประกันความรับผิดตามกฎหมายสำหรับ ร้านค้า
ร้านอาหาร

ความเสี่ยงภััยร้านคุณให้เราช่วยดูแล

คุ้มครองภัย ไฟไหม้้ ฟ้าผ่า และ ภัยธรรมชาติ
แผ่นดินไหว ลมพายุ และภัยอื่นๆ 
พร้อมกันนี้ยัังคุ้มครอง ประกัันภััยโจรกรรม
ประกัันเงินสด ค่าที่พัักชั่วคราว หรือ เงินทดแทนการสูญเสียรายได้กรณีที่เกิดเหตุแล้วไม่สามารถดำเนินงานต่อได้ และ ประกัน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 

สำหรับร้านกาแฟ/ร้านอาหาร
ทุน 1,000,000

เบี้ยประกันเริ่มต้นปีละ 1,850  บาท
ธุรกิจประเภทอื่นๆ สามารถติดต่อเราได้เลย

ดูข้อเสนอ
174.jpg
bottom of page